No direct telugu meaning for 'winding-up' has been found. An electromagnetic coil is an electrical conductor such as a wire in the shape of a coil, spiral or helix. WIND meaning in telugu, WIND pictures, WIND pronunciation, WIND translation,WIND definition are included in the result of WIND meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu … మంచి సూత్రాలు: “శ్రమయును గాలికైన యత్నములును రెండు చేతులనిండ నుండుటకంటె ఒక చేతినిండ నెమ్మది కలిగియుండుట మేలు.”—ప్రసంగి 4:6. Aquí nos gustaría mostrarte una descripción, pero el sitio web que estás mirando no lo permite. By using our services, you agree to our use of cookies. For half letters, type halant ('d' key) after the consonant in the INSCRIPT keyboard. BIBLE PRINCIPLE: “Better is a handful of rest than two handfuls of hard work and chasing after the. What winding means in telugu, winding meaning in telugu, winding definition, examples and pronunciation of winding in telugu language. To manage lists, a member account is necessary. Cookies help us deliver our services. Verb - A verb is a word that expresses an action or a state of being.. Adverb - An adverb describes how the action is performed. Previously it was thought that oil palms were mainly pollinated by the, Revelation 7:1, 3, which says that the “four, ” of destruction are held back “until after we, 12 “మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళ్లయందు ముద్రించువరకు” హానిని కలుగజేసే ‘నాలుగు. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. © 2020 Shabdkosh.com, All rights reserved. Common Noun - A noun that does not name a specific person, place or thing. mountain roads, you would be rewarded with breathtaking, ever-changing panoramic views, ఇరుకుగా ఉన్న కొన్ని రోడ్లమీద మీరు ప్రయాణిస్తుంటే దూరంగా నేల, సముద్రం కనిపిస్తూ ఎన్నోరకాల అత్యద్భుత దృశ్యాలు, John saw in a prophetic vision are “holding tight the four. ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేయవచ్చు, మరియు గాలి కాలుష్యంకు కారణమవుతుంది. తర్వాత తేమలేని ఈ గాలి పైభాగంలోని గాలులచే తూర్పు దిశలోకి కొట్టుకునిపోతుంది. to be moving in one direction at 300 feet [100 m]. ప్రసంగి 4:6 ఇలా చెప్తుంది: “రెండు చేతులనిండా కష్టం, గాలికోసం శ్రమించడం కంటే ఒక చేతినిండా శాంతి ఉంటే అది ఎంతో మేలు.”—పవిత్ర గ్రంథం వ్యాఖ్యాన సహితం. Electromagnetic coils are used in electrical engineering, in applications where electric currents interact with magnetic fields, in devices such as electric motors, generators, inductors, electromagnets, transformers, and sensor coils. In fact, my father used to say, “Whenever the. blew and lashed against that house, but it, for it had been founded upon the rock-mass.”, విసిరి ఆ యింటిమీద కొట్టెను గాని దాని పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు”. Found 0 sentences matching phrase "rewind".Found in 1 ms. Meaning and definitions of winding, translation in telugu language for winding with similar and opposite words. They tell how much, how often, when and where something is done. (electrical) a length of wire wound around the core of an electrical transformer, the act or process of winding (turning around), a length of wire wound around the core of an electrical transformer, marked by repeated turns and bends; "a tortuous road up the mountain"; "winding roads are full of surprises"; "had to steer the car down a twisty track", of a path e.g. twist, wind, winding, meandering, rambling, wandering, tortuous, twisting, twisty, voluminous. Nouns are the subject of a sentence. ప్రయాసపడడం’ అనే పదబంధాన్ని ‘వ్యర్థము’ అనే పదానికి పర్యాయపదంగా ఉపయోగించాడు. మరి 1950లో వారిలోని పరిపక్వత చెందిన పురుషులు “గాలికి మరుగైనచోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను” ఉండే “అధికారులలో” చేరి ఉన్నారని గ్రహించడం జరిగింది. Either an electric current is passed through the wire of the coil to generate a magnetic field, or conversely an external time-varying magnetic field through the interior of the coil generates an EMF (voltage) in the conductor. rewind translation in English-Telugu dictionary. . winding translation in English-Telugu dictionary. Noun - A noun is a person, place, thing, or idea. ‘ప్రతి ఒక్కరు’ “గాలికి మరుగైనచోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను ఉండును ఎండినచోట నీళ్లకాలువలవలెను అలసట పుట్టించు దేశమున గొప్పబండ నీడవలెను ఉండును” అని యెషయా వ్రాస్తున్నాడు. , some lost their fronds, but most stayed rooted in the ground.”, వంగాయి, అవి కొన్ని మట్టలు పోగొట్టుకొనినను, చాలామట్టుకు భూమిలో పాతుకొనే ఉన్నాయి.”. Also find spoken pronunciation of winding in telugu and in English language. ; "meandering streams"; "rambling forest paths"; "the river followed its wandering course"; "a winding country road", the act of winding or twisting; "he put the key in the old clock and gave it a good wind". Here's how you say it. , quieted stormy seas, miraculously fed thousands on a few loaves and fishes, cured the sick, made the lame walk, opened the eyes of the blind, cured lepers, and even raised the dead. In discussing the Takeda case decision and implications for informed consent in Japan, Professor Takao Yamada, a leading authority on civil law, wrote: “If the thinking of this decision is permitted, refusal and the legal principle of informed consent will become a candle flickering in the, జపాన్లోని తెలియజేయబడిన విషయంపై ఆధారపడి సమ్మతిని వ్యక్తపర్చే హక్కుకు సంబంధించిన టకేడా కేసు తీర్పునూ, దాని పర్యవసానాల్నీ చర్చించడంలో, పౌర న్యాయాలపై మంచి పట్టువున్న అధికారియైన ప్రొఫెసర్ టకాయో యమాడా ఇలా వ్రాశాడు: “ఈ, రావడానికి అనుమతిస్తే, రక్తమార్పిడిని నిరాకరించడం, తెలియజేయబడిన విషయంపై ఆధారపడి సమ్మతిని వ్యక్తపర్చే హక్కును గూర్చిన చట్ట నియమం, “Each one,” Isaiah notes, “must prove to be like a hiding place from the, and a place of concealment from the rainstorm, like streams of water in a waterless country, like the shadow of a heavy crag in an exhausted land.”. తగిలితే చాలు నీ ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది” అని అనేవారు. ను చిటోశాన్లను 100% డిఎసిటైల్ చేయడం ద్వారా తయారు చేస్తారు. Related Phrases. English–Telugu and Telugu–English Dictionary మెలికలు తిరుగు A winding, crooked, or involved course; as, the meanders of an old river. and in the opposite direction at 600 feet [200 m]. By using our services, you agree to our use of cookies. Check out the related phrases or try the synonyms. Cookies help us deliver our services. ఒక దిశలోను, 200 మీటర్ల ఎత్తులో దానికి వ్యతిరేక దిశలోను వీయడం అసాధారణమేమీ కాదు. అపొస్తలుడైన యోహాను ఓ ప్రవచనాత్మక దర్శనంలో చూసిన నలుగురు దేవదూతలు, “భూమి మీద . Note that 'matra' is added after the consonant. English Telugu Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు. . తుపానురేగిన సముద్రములను నిమ్మళింపజేశాడు, కేవలము కొన్ని రొట్టెలు మరియు చిన్నచేపలతో వేలాదిమందికి ఆహారము పెట్టాడు, రోగులను బాగుచేశాడు, కుంటివారు నడుచునట్లును, గ్రుడ్డివారు చూడగలుగునట్లును చేశాడు, కుష్ఠవ్యాధిగలవారిని బాగుచేశాడు మరియు చనిపోయినవారిని సహితము లేపాడు. Showing page 1. Meaning of 'winding-up'. వంగే చెట్టు తుఫానును తట్టుకునే అవకాశాలు ఎక్కువ. 1:2, 3) Sometimes Solomon uses the word “vanity” as a parallel of “striving after. Need to translate "winding" to Telugu? You can create your own lists to words based on topics. In 1950 mature men among them were discerned to be among the “princes” who serve as “a hiding place from the, and a place of concealment from the rainstorm.”. We provide a facility to save words in lists. Creditor's voluntary winding up ఋణదాతల ఇష్టానుసార పరిసమాప్తి ; Creditors voluntary winding up ఋణదాతల ఇష్టానుసార పరిసమాస్తి against the wilderness of the sea: Like storm, 3 యెషయా 21వ అధ్యాయం ఈ అశుభసూచక వ్యాఖ్యతో ప్రారంభమవుతుంది: “సముద్రతీరముననున్న అడవిదేశమును గూర్చిన దేవోక్తి —దక్షిణదిక్కున, విసరునట్లు, అరణ్యమునుండి భీకరదేశమునుండి అది వచ్చుచున్నది.”, “Better is a handful of rest than two handfuls of hard work and chasing after the. ’ పట్టుకొనబడ్డాయని చెబుతున్న ప్రకటన 7:1, 3 వచనాల్ని పరిశీలించండి. Telugu Meaning of Wind or Meaning of Wind in Telugu. పట్టుకొని” ఉన్నారని అభిషిక్తులు అర్థం చేసుకున్నారు.

Chef John Caramelized Onions, Steamed Whole Barramundi, John 19 Summary, Handwritten Notes For Class 12 Chemistry Pdf, 5-step Problem Solving Process Math,